Tisztelt Tagszervezeti Képviselők! A Magyar Úszó Szövetség  Elnöksége az Alapszabály 19.§ (2) bekezdés b) pontja alapján a MÚSZ 2018. évi rendes Közgyűlését összehívta, melyre tisztelettel meghívjuk Önöket. Időpontja: 2018. május 27. (vasárnap) 10 óra. Helyszíne: Duna Aréna Konferencia terme, 1138 Budapest Népfürdő utca 36. (Dagály Strand)

 

A Közgyűlés napirendjei:

1. az Elnökség 2017 évre vonatkozó szakmai beszámolójának elfogadása;

2. a számvitelről szóló törvény szerinti 2017 évi beszámoló (ideértve az Stv szerinti pénzügyi beszámolót is) elfogadása;

3. a MÚSZ 2018. évi szakmai és és pénzügyi tervének (költségvetés) elfogadása;

4. az Ellenőrző Testület beszámolója a 2017 évről;

5. a közhasznúsági melléklet (jelentés) elfogadása;

6. a MÚSZ Alapszabályának módosítása

 

Tájékoztatom T. Tagszervezeteinket, hogy az alapszabály 14.§(3) bekezdése alapján Tagszervezetek által tett egyéb javaslatokat abban az esetben lehet a Közgyűlés napirendjére tűzni, ha azokat a Közgyűlés időpontja előtt legalább 15 nappal benyújtották az Elnökséghez.

Ennek alapján kérem a T. MÚSZ tagokat, hogy amennyiben a megjelölt napirendhez egyéb javaslataik vannak, azokat legkésőbb 2018. május 12-ig szíveskedjenek megküldeni a  musz@musz.hu e-mail címre vagy postai úton eljuttatni a MÚSZ irodai címére.

Kérjük, hogy a mellékelten megküldött alapszabály módosítás tervezetére véleményüket, javaslataikat 2018. május 8.-ig tegyék meg, fenti címre, hogy a szerkesztők a véleményükkel átdolgozott tervezetet elkészíthessék. Az egyéb írásos anyagokat az alapszabály 11.§ (5) bekezdése szerint a közgyűlés előtt 7 nappal küldjük meg.

Kötelességem felhívni szíves figyelmét, hogy az alapszabályunk 12.§ (1) bekezdése szerint „a közgyűlésen szavazati joggal a tagok törvényes képviselői vagy az általuk meghatalmazott személyek rendelkeznek.” Amennyiben a törvényes képviselő nem tud részt venni a közgyűlésen akkor a mellékelt meghatalmazást, személyenként, értelemszerűen kitöltve kérjük a Közgyűlésünk kezdete előtt – a mandátum vizsgálat céljából minél korábban – eredeti példányban megküldeni vagy a helyszínen átadni, mert annak hiányában a közgyűlésen szavazati joggal nem vehetnek részt. Az alapszabály 12.§ (4) bekezdése szerinti további képviselők számát tagszervezeti bontásban mellékeljük.

A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van.

Alapszabályunk 13§ (2) pontjában foglaltak alapján ezúton jelzem, hogy ha a Közgyűlés az eredeti időpontjától számított 30 percen belül nem válik határozatképessé, a Közgyűlést el kell halasztani és megismételt Közgyűlést kell tartani. A megismételt Közgyűlés a határozatképtelen Közgyűlést követő későbbi időpontra, az eredetivel azonos napirenddel hívható össze. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, amire ezennel figyelmüket kifejezetten felhívom.

Fentiekre tekintettel a Közgyűlés határozatképtelensége esetére ezennel a megismételt Közgyűlést is összehívom 2018. május 27. 10:30 órára az eredeti helyszínre és változatlan napirendi pontokkal, fentebb jelzett jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel.

Szíves megjelenésükre feltétlenül számítok!

 

Budapest, 2018. április 24.

 

Dr. Wladár Sándor

elnök

 

A KÖZGYŰLÉS MEGHÍVÓ – itt elérhető

A MEGHATALMAZÁS KÖZGYŰLÉSI KÉPVISELETRE –  itt elérhető

A TAGSZERVEZETI TÖBBLET SZAVAZAT TÁJÉKOZTATÓ –  itt elérhető

A 2018 ÉVI ALAPSZABÁLY TERVEZET – itt elérhető

Hasonló bejegyzések